Voed je Ziel (verder “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Voed je Ziel uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Voed je Ziel op het vlak van gegevensverwerking.

 

De verwerkingsverantwoordelijke is HorseNature (de officiële naam van het bedrijfje achter ‘Voed je Ziel) , Molenweg 1, 9800 Deinze (BE 0750.886.896) 

 

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen via mail: Tine@VoedjeZiel.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Wanneer verzamelt en verwerkt Voed je Ziel gegevens?

Voed je Ziel verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening of op een andere manier met ons contact opneemt.

 

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, maar ook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. 

 

In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing).

 

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Voed je Ziel?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw opvolging als deelnemer waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer en alle andere gegevens in dat verband. U geeft ons die gegevens rechtstreeks door, in het kader van onze activiteiten.

 

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw vraag naar begeleiding. Financiële gegevens worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. 

 

Wij verzamelen deze gegevens tijdens zowel gesprekken in persoon, via telefoon of via mail; maar ook wanneer u onze papieren of elektronische formulieren invult.

 

Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u hieronder meer informatie kan vinden.

Cookiepolicy:

Voed je Ziel gebruikt enkel technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Je kan je afmelden voor cookies door dit in je internetbrowser in te stellen. Je kan ook eerder opgeslagen informatie via de instellingen van je browser aanpassen.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google analytics functie
 • Facebook
 • Active Campaign

Voed je Ziel werkt met statistiekentools en gebruikt analytische cookies om de website te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd meteen inzicht hebben in cookies die via onze website door derden geplaatst worden. Mocht je op onze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die hierboven niet zijn vernoemd, laat het ons dan gerust weten.

 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Voed je Ziel gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor het verlenen van onze diensten (dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), direct marketing, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Voed je Ziel?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot begeleiding en het contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als dienstverlener vervullen.

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als dienstverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen (bijvoorbeeld webbouwers of reclamebureaus), zij het altijd onder onze controle.

Soms hebben we een toelating om gegevens over u door te geven, soms zijn we hiertoe verplicht. Dit is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Hierbij worden de regels rond het beroepsgeheim evenwel steeds gerespecteerd.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgen wij ervoor dat wij ons kunnen baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen met Tine@VoedjeZiel.be.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Voed je Ziel bewaart de persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen.

 

Uw rechten

U beschikt in beginsel over de volgende rechten:

 • recht op informatie;
 • recht om de toestemming in te trekken;
 • recht op inzage;
 • recht op rectificatie;
 • recht van bezwaar;
 • recht op gegevenswissing;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden;
 • recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Voor de uitoefening van uw rechten volstaat het om dit aan te vragen bij Tine@VoedjeZiel.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Voed je Ziel uw gegevens verwerkt, kan u zich richten tot Tine@VoedjeZiel.be en beroep doen op bovenstaande rechten of vervolgens een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

Wijzigingen

Voed je Ziel behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 20/01/2023.

Heb je vragen of opmerkingen, laat het me vooral weten. En wees gerust, ik ga zorgvuldig om met je gegevens.